Érdekképviselet


 

 

 

Egyesületünk az ügyészek, alügyészek, ügyészségi fogalmazók legreprezentatívabb érdekképviseleti civil szervezete.

 

Az Ügyészek Országos Egyesülete ezen tevékenysége keretében:

 

 • jogszabályok tervezeteit véleményezi,

   

 • a Legfőbb Ügyészség által megküldött utasítástervezeteket, körlevéltervezeteket véleményez, e körben

  • az ügyészségi alkalmazottak ügyészségi szolgálati viszonyával kapcsolatban a legfőbb ügyész - többek között Egyesületünkkel egyetértésben - szabályokat állapíthat meg az olyan kérdésekben, amelyeket az Üjt. nem szabályoz, és a munka törvénykönyve szerint a kollektív szerződés keretébe tartozhatnak. (Üjt. 157. §),

  • az ügyész részére - az ügyészség éves költségvetésében biztosított előirányzatoktól függően, a cafetéria rendszeren kívül - egyéb juttatásoknak, a nyugállományú ügyész pénzbeli és természetbeni támogatásának részletes feltételeit és mértékét a legfőbb ügyész többek között Egyesületünkkel egyetértésben állapítja meg (Üjt. 73. § (3) bekezdése),

  • a cafetéria-juttatásra vonatkozó részletes rendelkezéseket tartalmazó cafetéria szabályzatot, továbbá az ügyészt megillető cafetéria-juttatás éves összegét a Gazdasági Főigazgatóság, valamint a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály előterjesztése alapján a legfőbb ügyész többek között Egyesületünk egyetértésével állapítja meg (az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás 20. § (5) bekezdése),

  • az üdülők és a vendégszobák igénybevételéért fizetendő térítési díjat, valamint a bérbeadás feltételeit a legfőbb ügyész a Gazdasági Főigazgatóság vezetőjének előterjesztése alapján, többek között Egyesületünk egyetértésével, továbbá a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály véleményének figyelembevételével állapítja meg minden év április 15. napjáig (az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás 35. § (2) bekezdése),

  • az egy jogosultnak egy hónapra a központi keretből adható albérleti hozzájárulás összegét és feltételeit a Gazdasági Főigazgatóság előterjesztésére a legfőbb ügyész évente állapítja meg többek között Egyesületünk egyetértésével, továbbá a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály véleményének figyelembevételével (az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás 21. § (2) bekezdése),

  • a szociális segélyezésre a tárgyévben felhasználható összeget a legfőbb ügyész a Gazdasági Főigazgatóság előterjesztése alapján, a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály véleményének figyelembevételével, többek között Egyesületünkkel egyetértésben állapítja meg (az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás 24. § (4) bekezdése),

  • az egy kérelmezőnek adható temetési segély összegét a Gazdasági Főigazgatóság előterjesztésére a legfőbb ügyész évente állapítja meg többek között Egyesületünk egyetértésével, továbbá a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály véleményének figyelembevételével (az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás 25. § (5) bekezdése).

  • az egy ügyészségi alkalmazott részére folyósítható illetményelőleg legmagasabb összegét és a visszafizetés feltételeit a Gazdasági Főigazgatóság vezetője többek között Egyesületünk véleményének figyelembevételével évente határozza meg (az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás 26. § (2) bekezdése),

  • a gazdaságosan nem üzemeltethető üdülő az ügyészségi alkalmazottak illetékes tanácsának egyetértésével, többek között Egyesületünk véleményének figyelembevételével részben vagy egészben bérbe adható (az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás 35. § (1) bekezdése),

  • a lakásszerzés a lakáscélú alapból támogatható, amelynek éves keretét a Gazdasági Főigazgatóság többek között Egyesületünk véleményének figyelembevételével képezi (A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 9/2019. (V. 23.) LÜ utasítás 4. § (1) bekezdése).

   

 • meghívás alapján az Egyesület elnökén keresztül részt vesz az országos vezetői értekezleteken,

   

 • ha az adott kérdés tárgyalása szükségessé teszi, a főügyész a főügyészségi vezetői értekezletre az Egyesületünk érintett tagozatvezetőjét meghívja (az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás 69. § (2) bekezdése).

   

 • az összügyészi értekezlet összehívása kötelező ha azt az Egyesületünk a napirend megjelölésével kéri (a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 6. § (4) bekezdés b) pontja).

 

 • tagozati szinten képviseli a tagság érdekeit,

 

 • a fegyelmi eljárás alá vont ügyész kérelmére a fegyelmi eljárás során Egyesületünk részvételét, illetve képviseleti jogának gyakorlását biztosítani kell (Üjt. 89. §).

  Az eljárás alá vont ügyész meghallgatását úgy kell kitűzni, hogy azon képviselője, illetve Egyesületünk nevében eljáró személy is jelen lehessen. A meghallgatáson az ügyésszel és az Egyesületünk nevében eljáró személlyel közölni kell a fegyelmi vétség elkövetésére vonatkozó adatokat, elébe kell tárni a bizonyítékokat, biztosítani kell, hogy az ügy iratait megtekinthesse, és védekezését, valamint bizonyítási indítványát előadhassa (Üjt. 90. § (1) bekezdése).

  Elfogultsági kifogást az eljárás alá vont ügyész, annak képviselője, illetve Egyesületünk nevében eljáró személy jelenthet be (Üjt. 92. § (2) bekezdése).

   

 • a vagyongyarapodási vizsgálat során - a kötelezett kérelme alapján – a meghallgatáson jelen van Egyesületünk nevében eljáró, aki a meghallgatáson történtekkel kapcsolatban észrevételt tehet (a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás 14. § (4) bekezdése).

   

 • Egyesületünk delegált tagján keresztül részt vesz:

  • a Lakásbizottság (a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 9/2019. (V. 23.) LÜ utasítás 9. § (2) bekezdése),

  • az Illetményelőleg Elbíráló Bizottság (az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás 26. § (4) bekezdése),

  • az Üdültetési Bizottságok (az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás 37. § (2) bekezdése)

  munkájában.

   

 • elősegíti - a hivatal által biztosítottakon túl - a tagság szakmai továbbképzését, a rekreációt.