Ügyészek Országos Egyesülete
MagyarEnglishDeutschland

 

 


Belső kapcsolatok


 

 

13. §

A belső kapcsolatok alelnöke

 

A belső kapcsolatok alelnöke:

a) a szervező titkárral együtt szervezi az egyesület belső életét,

b) folyamatosan tartja a kapcsolatot a tagozatokkal,

c) kezeli a tagozati alapot és az ügyvivők bevonásával dönt annak felhasználásáról.

 

25. §

Az egyesület tagozatai

 

(1) Az egyesületnek tagozatai működhetnek:

- a Legfőbb Ügyészségen

- a fellebbviteli főügyészségeken,

- a főügyészségeken és

- az Országos Kriminológiai Intézetben.

A tagozatok általában az adott szervezet egységében szolgálatot teljesítő egyesületi tagokból állnak, akik maguk közül választják meg az ügyvezető testület tagjait (tagozatvezető és tagok).

 

(2) A tagozatok az adott szervezeti egységeknek megfelelő döntési szinten látják el az egyesület általános céljaiból következő feladatokat azzal a kivétellel, hogy a Legfőbb Ügyészségen működő tagozat országos szintű egyesületi jogokat nem gyakorolhat.

 

(3) A tagozat legfelsőbb szerve a taggyűlés, amely a tagok összességéből áll.

 

(4) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a tagozat SZMSZ-ének megállapítása, módosítása;

b) az ügyvezető testület tagjainak (tagozatvezető és tagok), és a tagozatot képviselő választmányi tagnak, valamint a küldöttgyűlés küldötteinek 3 évre történő megválasztása és visszahívása,

c) az éves program és költségvetés meghatározása;

d) az ügyvezető testület évi beszámolójának elfogadása;

e) döntés a tag kizárásáról.

A kizárásról szóló döntés előkészítése a tagozat ügyvezető testületének feladata. Ennek során az érintett tagot személyesen meg kell hallgatni és biztosítani kell, hogy védekezését előadhassa.

 

(5) A taggyűlés összehívására, határozatképességére és határozathozatala módjára a küldöttgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy személyi kérdésekben a tagozat szervezeti és működési szabályzata az alapszabálytól eltérő szabályokat is megállapíthat.

 

(6) A tagozat ügyeit folyamatosan intéző operatív szerv a 3 tagú ügyvezető testület, amelynek vezetője a tagozatvezető. A tagozatvezető – az adott tagozat döntésétől függően – lehet egyben a tagozat választmányi tagja vagy küldöttje is.

Az ügyvezető testület szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.

A testület akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

(7) A tagozat – saját döntése alapján – működésének részletes szabályait szervezeti és működési szabályzatában maga határozza meg.

 

(8) A tagozatvezető feladata:

a) a rendszeresített belépési nyilatkozat egy eredeti példányát a szervező titkárnak, egy további eredeti példányát a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatóságának továbbítani,

b) a választmányi tag és a küldött(ek) személyét – a megválasztásukat követő 8 napon belül – a szervező titkár felé írásban közölni,

c) minden év június és december első hetében a szervező titkár felé megküldeni a tagozati taglistát (megjelölve azon a tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesítetteket (Alapszabály 3. § (4) bekezdése), illetve tagdíjfizetési kötelezettségét szüneteltetőket (Alapszabály 3. § (4) bekezdése) az ok megjelölésével),

d) az elnökség tagja által kért tájékoztatást határidőben megadni,

e) a tagozati tagságot az egyesület tevékenységéről tájékoztatni.

f) a taggyűlésekről készült jegyzőkönyv egy példányát a taggyűlést követő 30 napon belül megküldeni a belső kapcsolatok alelnöke részére.

 

(9) A tagozatvezető megbízatása megszűnik:

- a tagsági viszonyának megszűnésével,

- lemondással,

- a megbízatás lejártával,

- visszahívással, ha a tagozat munkájában két éven át önhibájából nem vesz részt.